RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust.1 i ust. 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako dane), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SZAŁ Szczepan Adam Łagoda, ul. Lipowa 4 lok. 228. 15-427 Białystok, tel 85 746 05 71

 

2. Państwa dane otrzymaliśmy podczas zapisu na kurs, a także później wraz z Profilem Kandydata na Kierowcę.

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez SZAŁ Szczepan Adam Łagoda
Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji szkolenia, na które zawarliśmy z Państwem umowę, w tym do:
– pobierania i aktualizowania PKK
– prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem, na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym
– kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

4. Wymagamy danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzania tych danych wymaga od nas ustawa o kierujących pojazdami oraz ustawa o transporcie drogowym.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

 

5. Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem.
Odbiorcami mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie SZAŁ i osobom działającym z ich upoważnienia,przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z SZAŁ i wyłącznie zgodnie z poleceniami SZAŁ pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz SZAŁ zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności ubezpieczeniowej (NNW) i edukacyjnej (symulator samochodu ciężarowego i autobusu).

 

6. Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych przez RODO na podstawie art. 49 ust. 1 lita oraz art. 49 ust. 1 lit b.

 

7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres:
– w zakresie realizacji kursu – do czasu zakończenia realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa
– w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych zobowiązań
– w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych,zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwo żądanie.

 

8. Mają Państwo prawo:
– żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
– wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
– żądać przeniesienia dostarczonych SZAŁ przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na zasadzie zgody.
– wnieść skargę do organu nadzorczego, w którym w RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.