cennik

Profil Kandydata na Kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę

Od dnia 19 stycznia 2013 roku na mocy Ustawy o kierujących pojazdami każdy, kto ubiega się o prawo jazdy zobligowany jest do uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę.

PKK, bo tak w skrócie nazywa się Profil Kandydata na Kierowcę, jest zestawem szczegółowych danych i informacji pozwalających na identyfikację osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami. PKK jest dokumentem generowanym, udostępnianym, aktualizowanym i archiwizowanym w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym „Kierowca” i jest niezbędny w celu rozpoczęcia kursu oraz przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.


Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę

Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę należy udać się do właściwego ze względu na adres zameldowania wydziału komunikacji lub wysłać pocztą stosowny wniosek. Złożony wniosek rozpatrywany jest maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych (zazwyczaj jednak urzędy rozpatrują go „od ręki”) po czym następuje wygenerowanie indywidualnego nr PKK, który jest niezmienny w trakcie całego procesu obsługi profilu (nawet w przypadku zmiany danych kandydata np. adresu) i obowiązuje na terenie całego kraju. Pamiętać jednak należy, że PKK wydawane jest tylko na jedną kategorię, toteż jeżeli złożymy wniosek na więcej kategorii na każdą z nich otrzymamy unikalny, niezależny numer PKK.

Mając utworzony Profil Kandydata na Kierowcę wystarczy już tylko zgłosić się do naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców. My zaś za pomocą systemu połączonego z wydziałem komunikacji pobierzemy wszystkie niezbędne dane kandydata na kierowcę do swojej ewidencji i będziemy mogli rozpocząć szkolenie.


Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać PKK

Aby otrzymać indywidualny nr Profilu Kandydata na Kierowcę należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z załącznikami:

  • dowód tożsamości,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • w przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy kat. AM,A1,B1,B,T, które nie ukończyły 18 roku życia zgodę rodzica lub opiekuna,
  • w przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C,C1,D,D1,C+E.C1+E.D+E,D1+E orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli wnioskodawca je posiada.

Urząd Miasta Białystok

Departament Obsługi Mieszkańców

15-950 BIAŁYSTOK, ul. J.K.BRANICKIEGO 3/5 pok. 210

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Białystok

 

Podstawa prawna:

– Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm),

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.